Perspectieven

For English

MALAWI Perspectives For Society Pdf
PDF – 10,6 MB 33 downloads

In beeld

Door het verbouwen van mais op dezelfde akkers, raken die uitgeput en wordt de opbrengst minder

Wisselteelt is noodzaak. Dat is ook van belang voor de voedseldiversiteit en als marktproduct

Het moeizaam en van ver halen van water om het maisveld te bevloeien, is één van de redenen om te migreren

Irrigeren met een solar-pomp 

Eén hut per gezin. Samen met andere familieleden een huishouden 

Huisje met een dak van golfplaten. Nu zonder muizen

Een bedrijventerrein zonder innovatie

Er is toekomst bij het maken van kleding. Maar ook voor muskietennetten

In 2006 werd Mwandama als Millenium Village geimplementeerd

Ter zake

In beeld

The United Nations Millennium Declaration

Problemen 

Overwegingen

Mogelijkheden

Organisatie

Benodigd materiaal en hulpmiddelen

Implementatie 

Tijdpad

Samenvatting

The United Nations Millennium Declaration 

 

In 2000 werd de United Nations Millennium Declaration ondertekend door regeringsvertegenwoordigers van 189 landen dat was bedoeld om gezamenlijk de wereldwijde armoede uit te bannen.

De zogenaamde millenniumdoelstellingen waren onderverdeeld in acht concrete plannen die in principe in 2015 moesten zijn behaald. Deze hadden betrekking op armoede, onderwijs, kinder- en moedersterfte, gezondheidszorg, milieu en de positie van vrouwen. Het achtste doel ging over mondiale inspanningen om deze doelen te bereiken, zoals meer ontwikkelingshulp en een eerlijker wereldwijd handelssysteem. (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Millenniumdoelstellingen)

Voor dat project werd in 2002 de getalenteerde ontwikkelingseconoom Jeffrey Sachs aangetrokken als speciaal adviseur van VN-Secretaris-Generaal Kofi Annan. Vanuit de gedachte dat er een directe relatie bestond tussen armoede en de internationale veiligheid, waarin ziekte, honger en wrok een voedingsbodem is voor terrorisme, werden de doelstellingen nader uitgewerkt. De bedoeling was dat de westerse wereld meer betrokken moest investeren om de wereldwijde armoede te bestrijden en anders moest gaan kijken naar ontwikkelingshulp. Niet jaar in jaar uit steeds met kleine beetjes, maar gedurende een bepaalde periode flink bijdragen om de derdewereldlanden economisch schuldenvrij te maken zodat die konden investeren in hun eigen ontwikkeling.

Volgens Sachs was het bereiken van een redelijke en betaalbare oplossing om als derdewereldland uit de armoede te geraken geen probleem, maar meer het menselijk onvermogen om wereldwijd tot samenwerking te komen dat nodig was voor het invoeren van oplossingen. Op zijn bestseller “The end of poverty” uit 2005 bestond veel kritiek. Niet alleen over zijn denkwijze, zijn klinische methode van aanpak, maar ook over zijn persoon. (Nina Munk, The idealist, Jeffrey Sachs and the quest to end the poverty). 

Om een begin te maken begon Sachs energiek door op lezingen en bijeenkomsten steun te vragen voor zijn eigen Millenium Villages Project. Er was berekend dat $120 per bewoner nodig was om een plattelandsdorp vrij van honger te krijgen met toegang tot een goede gezondheidszorg en mogelijkheden om zich als dorp zelfstandig te ontwikkelen. Nadat door particuliere donaties $200.000.000 bijeen was gebracht, kon een begin worden gemaakt met zijn eerste project in Sauri (Kenia). In Malawi werden in 2006 Mwandama en Gumulira als Millenium Village gerealiseerd. 

 

Bij de implementatie van de projecten bleken de plaatselijke problemen enorm. Niet in de laatste plaats als gevolg van de behoudende dorpsbewoners en de confrontatie met moderne technologieën, zodat niet alles bereikt kon worden zoals was voorgenomen. Ook door corruptie, zelfzucht en tegenwerking. 

In 2015 werd het omvangrijke project van de Verenigde Naties beëindigd en geëvalueerd, zie (https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(18)30065-2/fulltext). Het hedendaags effect van het Milleniumproject in Mwandama is samengevat in http://mv-aid.org/mv/mwandama.html.

Problemen

 

Malawi’s probleem is niet perse een vraagstuk van Malawi zelf, maar van diegenen die met alle goede bedoelingen van dien denken de problemen op te kunnen lossen zoals landbouwexperts, adviseurs, beleidsmakers en wetenschappers. Hun duur betaalde adviezen zijn bijna in alle gevallen afkomstig uit zorgvuldig geredigeerde wetenschappelijke boeken en studies. Deze adviezen bouwen voort op wetenschappelijke inzichten, maar niet op wat er gaande is in de dorpen en op de velden. Daarenboven ontbreekt het aan visie, initiatieven en overtuigingskracht bij de overheid en dáár ligt het probleem. De oplossingen die ‘van onderaf’ worden aangedragen en in de meeste gevallen al jarenlang in de praktijk worden toegepast, worden niet opgepakt. Na de zoveelste publicatie wordt weer overgegaan tot de orde van de dag en op het platteland gaat het leven onveranderd verder. 

 

Het subsidiëren van de landbouw, het bekostigen van het onderwijs en de gezondheidszorg hebben in Malawi, zoals aangetoond, verlammende effecten op de overheidsuitgaven.  

Omdat meer dan de helft van de bevolking van Malawi jonger is dan 20 jaar veroorzaakt ook de demografische bevolkingsgroei in Malawi aanzienlijke uitdagingen. Het lijkt vanzelfsprekend om daarom vooral in te zetten op gezinsplanning, echter het hebben van kinderen is voor vrouwen een status en is ook van belang als oudedagsreserve. Om die reden is dat onderwerp dan ook onbespreekbaar ondanks de chronische voedselschaarste. 

 

Tegen die achtergrond bestaat wrevel dat het grote aanbod van arbeid door de inefficiënte regering  onbenut wordt gelaten. Het ontbreekt jonge mensen in het land immers niet aan talent of ambitie, maar aan opleiding, middelen en kansen. Voor veel jonge Malawiërs bestaat ontegenzeggelijk de vurige hoop om in gezondheid en met voldoende eten aan de apathische armoede te ontsnappen. Er bestaan kansen in de bouw, kleinschalige industrie en bij het moderniseren van de regenafhankelijke landbouw. Die kansen worden niet benut omdat vakopleidingen minimaal zijn en markten ontbreken. Ook blijven mogelijkheden liggen voor een industriële ontwikkeling met een focus op het produceren van halffabricaten die vanwege de lage lonen geschikt zijn voor de export. Mede door gebrek aan kapitaal kan van de waterhoofdige regering en de talrijke adviesorganen door het ontbreken van structuur geen initiatieven worden verwacht. Ondertussen wordt nauwelijks geïnvesteerd in de economie en menselijk kapitaal voor groei en het diversifiëren van de landbouw, de industrie, de mijnbouw, gezondheid, transport, milieu en energie. De keerzijde is dat door honger, werkeloosheid en door gebrek aan perspectieven ondertussen een futloze samenleving is ontstaan. 

 

Overwegingen

 

Jongeren (Zie thema ‘Armoede’)

Aan het einde van de middelbare school is de leeftijd van de leerlingen tussen de 17 en 20 jaar. De leerlingen die geen diploma hebben behaald, worden door gebrek aan mogelijkheden als vanzelf werkeloos. Vrouwen die niet de kans krijgen om een vak te leren, raken vaak jong zwanger of kunnen in de prostitutie belanden om toch geld te verdienen. Jonge mannen vertonen vaak crimineel gedrag en raken verslaafd aan alcohol. Het is voor die jongeren van belang om hen toekomstmogelijkheden te bieden. Juist deze groep jongeren kan worden benut voor het algemeen belang in de regio door hen in overleg met het regiohoofd aan te moedigen om initiatieven te ontwikkelen. Gelijktijdig kunnen jongeren voor de regio behouden blijven omdat er dan geen directe aanleiding is om te migreren. 

 

Landbouw (Zie thema ‘Landbouw’)  

Om de landbouwopbrengsten te verhogen is het nodig om boeren veelzijdig voor te lichten en te begeleiden. Bij het bewerken van de akkers is het daarnaast noodzakelijk om de harde laag te breken, compost te gebruiken en over te gaan naar een vorm van conserverende landbouw. Ook door proefboerderijen en Farmer Field Schools in gebruik te nemen om ervaring op te doen, collectief te experimenteren en gewasdiversiteit te stimuleren. Het kan ook een plaats zijn om irrigatie uit te proberen voor tuinbouw. Ook kringlooplandbouw en het houden van minder bewerkelijke slachtdieren kan bijdragen aan diversiteit en een aanvulling zijn op het inkomen. In alle gevallen moet vakkennis, vakonderwijs, marketing en logistiek een voorwaarde zijn om de initiatieven tot ontwikkeling te brengen. Het is ook te overwegen om het totaal aan akkerland door herverkaveling te saneren, ruw terrein te ontginnen, te irrigeren en mechanische werktuigen in gebruik te nemen en daarvoor een landbouwcoöperatie te vormen.

Om een ongunstige handel na de oogst en prijsopdrijving tegen te gaan, dienen overschotten op het boerenerf in PICS-zakken te worden opgeslagen of door de gemeenschap te worden opgekocht voor de opkoopprijs plus 20% volgens het Mansholt-systeem zodat een inkomensgarantie ontstaat. De overschotten kunnen na droging centraal in PICS-zakken worden opgeslagen. Naar de toekomst toe zal door die stimulans meer aanbod van mais ontstaan en van invloed zijn op de marktprijzen en de hongerperiode. Een bijkomend effect is dat de boeren direct invloed hebben op de verkoopsprijs en meer inkomen kunnen genereren. Op deze manier wordt de monopolypositie en uitbuiting door ver- en opkopers tegengegaan. 

 

Boerenorganisaties (Zie thema ‘Landbouw’)  

Alleen een landbouwcoöperatie heeft in Malawi een wettelijke status en voorziet volgens het Malawiaans recht in de financiële en materiële belangen van de leden. Bijvoorbeeld door landbouwinputs collectief in te kopen om kosten te besparen, de opbrengsten te transporteren, op te slaan, te bewerken en namens de leden gunstig te verkopen. Ook voor het inkopen of huren van productiemiddelen of bedrijfsbenodigdheden. Door deze activiteiten bij de coöperatie te leggen worden schaalvoordelen gerealiseerd waardoor de leden economisch voordeel genieten of worden ontzorgd in hun eigen activiteiten en kunnen daardoor kosten besparen.

 

Er zijn drie erkende vormen van boerenorganisaties in Malawi:

-Boerenclubs zijn informele groepen van doorgaans 10 tot 15 boeren die samenkomen om elkaar te helpen en voor te lichten in het kader van de Farmer Field Schools.

-Landbouwverenigingen zijn legale non-profitorganisaties die diensten verlenen aan hun leden. Deze zijn geregistreerd onder de Trustees Incorporation Act, die verenigingen van personen registreert die samenkomen "for any purpose which in the opinion of the Minister is for the benefit or welfare of the inhabitants of Malawi”. (Malawi Government 2015a). https://media.malawilii.org/files/legislation/akn-mw-act-1962-5-eng-2014-12-31.pdf, zie pt 3 (4).

-Primaire landbouwcoöperaties hebben een wettelijke status en kunnen activa bezitten, geld lenen voor hun activiteiten en contracten ondertekenen, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om zaken te doen namens hun leden. (Malawi Government 2015b). Deze vorm is niet vrijgesteld van belasting.

 

De prestaties van de boerenorganisaties zijn afhankelijk van diverse factoren, waaronder de leiding door het bestuur en de motivatie van de leden. Bestaande problemen zijn onder anderen de fluctuerende marktprijzen, de onvoorspelbaarheid door overheidsingrijpen in de sector. Essentieel is ook het in bulk bestellen van landbouwinputs tegen concurrerende inkoopprijzen en het verkopen van de opbrengsten van de boeren onder gunstige voorwaarden. Daarom is het nodig dat de boerenorganisatie als onderneming over voldoende kapitaal kan beschikken voor hun zakelijke transacties, wat een uitdaging is in de context van Malawi, waar de toegang tot formeel landbouwkrediet slecht is. Ook moeten oplossingen gevonden worden voor transport, opslag, bewaren en de aanvoer naar de markten.

De potentiële leden van de boerenorganisaties zijn gewoonlijk zelfvoorzienende landbouwhuishoudens met gemiddeld 0,65 hectare akkerland dat ongeveer 600 kg mais oplevert. Daarmee kan het boerenbedrijf onmogelijk rendabel zijn en leeft met gemiddeld drie kinderen in uitzichtloze armoede. Juist daarom is het van belang dat zij collectief deelnemen aan één van de organisatievormen zodat zij door voorlichting worden ondersteund bij het verschuiven van hun productiestrategieën om meer rendement uit hun bedrijf kunnen behalen en hun landbouwinkomen kunnen verbeteren.

 

Uitgangspunten bij het vormen van een boerenorganisatie:

-het nader beschrijven van het doel en de taak van de organisatie

-de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en van de bestuursleden

-hoe nieuwe leden kunnen toetreden en royering

-de aansprakelijkheid van de leden bij opheffing, baten en schulden

-medezeggenschap en aansprakelijkheid voor iedereen en gelijkheid van de deelnemers;

-behartiging van de materiële belangen van de deelnemers

-hulp en voorlichting

 

Bedachte voorwaarden:

De organisatie bestaat uit leden die zijn ingeschreven. Zij kiezen zelf hun bestuur. De leden zijn aandeelhouders. Zij dienen vanwege het voortbestaan van de organisatie fysiek en financieel bij te dragen. Dividenduitkering op voordracht van het bestuur en met instemming van de leden nadat de organisatie gezond is. Alleen ingeschreven leden kunnen van de voordelen van de landbouwcoöperatie gebruik maken. Voorkomen van “meelifters”.

 

Onvoorwaardelijke afspraken om lid te worden en te blijven als tegenprestatie:

-uitsluitend compost gebruiken. Alle beschikbare menselijke en dierlijke mest toevoegen. Ook houtas. Geen kunstmest aankopen.

-voor niemand loon, uitkering of bonus (wel de loonwerker via de coöperatie)

-de conserverende landbouwmethode toepassen

 

Migratie (Zie het thema ‘Landbouw’)

Al vanaf het begin van de vorige eeuw bestaat een gestage trek van arbeidsmigranten van het platteland naar Zuid-Afrika en andere delen van Malawi om daar loon in contanten te ontvangen. Vanwege de lage lonen heeft die inspanning geen zin in relatie tot het arbeidsverlies in de landbouw als deel van hun huishouden. Scholieren migreren gewoonlijk naar de grote steden in de onlogische veronderstelling er werk te vinden en een bestaan op te bouwen. Een tweede oogst, het fokken van slachtdieren en industriële ontwikkelingen kan het wegtrekken van jongeren verminderen. 

 

Onderwijs (Zie het thema ‘Onderwijs’)

Het onderwijs in Malawi is trapsgewijs opgebouwd in lager, middelbaar en hoger onderwijs. Vakonderwijs is minimaal. 

Voor de kwaliteit van het onderwijs is het voor de onderwijzers van de lagere school van belang om voor de kennisoverdracht lesmateriaal en hulpmiddelen overvloedig beschikbaar te hebben. Ook een onderwijssyllabus en voorlichting over het ontwikkelen van lesmethodes. Ook bijscholen is te overwegen. Het is gelijktijdig van betekenis dat de leerlingen voldoende naslagwerk en notitiemogelijkheden aangeboden krijgen om zich de lesstof sneller eigen te kunnen maken. Voor het overzicht is een onderwijsbegeleider nodig die in overleg met het regiohoofd naar oplossingen moet zoeken om schooluitval te voorkomen.

 

Vakonderwijs (Zie het thema ‘Onderwijs’)

Voor een levendige gemeenschap is het nodig dat vaktechnisch opgeleide jongeren in de regio een bestaan krijgen. Hun aanwezigheid zal bijdragen om de levensstandaard en het comfort binnen de samenleving te verbeteren. Het is van belang dat enkele jongeren na hun volledige lagere schoolopleiding een vakgerichte privéopleiding onder contract kunnen volgen na een behoeftebepaling, op voordracht en na sollicitatie. Aanvankelijk één persoon per vakgroep. Na hun opleiding kunnen zij zich centraal vestigen in een ‘verzorgingsgebied’. Te denken valt aan meerdere zelfstandig werkende vaklieden waaronder een metselaar, timmerman, dakdekker, elektricien en een metaalbewerker. Ook voor waterbeheer en irrigatie. Voor de verzorging van de bewoners in de samenleving is verpleging, verloskunde, voorlichting inclusief geboortebeperking, maatschappelijke zorg, voedingsleer en kinderzorg van belang. Ook kledingverzorging en kappers, eveneens vaktechnisch opgeleid. Voor het overzicht is ook hier een rapporterende begeleider nodig die in overleg met het regiohoofd naar oplossingen moet zoeken bij stagneringen. 

 

Gezondheidszorg (Zie het thema ‘Gezondheidszorg’)

Het dagelijks eten van caloriearme maispap als basisvoedsel heeft gevolgen voor de gezondheid van de inwoners. Door voorlichting kunnen consumenten en boeren aangemoedigd worden om ook andere voedselgewassen te verbouwen. 

Een eerstehulppost met verplegend personeel, ziekenvervoer en voorlichting kan bijdragen tot een betere gezondheidszorg in de regio, met name om moedersterfte te voorkomen. Het gebruik van geïmpregneerde muskietennetten in het gebied waar malaria heerst, is noodzakelijk. Het verbeteren van de gezondheidszorg is van belang voor de stabiliteit van de gezinnen.

 

Economie (Zie het thema ‘Economie’)

Ook in Malawi weet men dat met een tractor of naaimachine, maar ook als lasser meer inkomen mogelijk is. Echter, daarvoor ontbreken middelen en mogelijkheden, zodanig dat ontplooiingen niet te verwachten zijn. Temeer omdat nationale maatregelen geen prioriteit hebben om iets te doen aan de imploderende samenlevingen en buitenlandse goeddoelstichtingen fysiek niet aanwezig zijn, bestaat voor de plattelandsbewoners geen zicht op een betere toekomst. Het ontwikkelen van nieuwe kansen is daarmee een utopische kwestie tussen een niet-gouvernementele organisatie (ngo) en de samenleving. Deze manier van assistentie inclusief scholing, begeleiding en financiële ondersteuning kan het welzijn en de privébelangen van de bewoners koppelen, maar is niet vrijblijvend. Er is overeenstemming nodig tussen de dorpse gemeenschap en de ngo namens de opdrachtgever met wederzijdse prestatieverplichtingen. Anders dan bij charitatieve goeddoelstichtingen waar het gaat om vrijblijvende hulpverlening moet voorkomen worden dat eventueel financieel profijt als vanzelfsprekend wordt ervaren en afgunst veroorzaakt.

 

Mogelijke ontwikkelingen

Bij het begeleiden, kan de hulpverlener geen materiele en financiële bijdrage van de gemeenschap verwachten. Om de afgesproken prestatienorm te halen is de gemeenschap anderzijds gehouden om zich daarvoor in te spannen, zonder een financiële tegemoetkoming te verlangen.

 

Gedachte individuele ontwikkeling

In de droge periode zijn er op het platteland weinig inkomsten en leven veel inwoners in diepe armoede. Het is daarom te overwegen om met de ngo/landbouw de landbouwlogistiek te heroverwegen en te zoeken naar vernieuwingen zoals irrigatielandbouw. Ook het bemesten van akkerland met verrijkte compost, het kweken van slachtdieren voor de verkoop en het vormen van een boerenorganisatie.

 

Gedachte collectieve ontwikkeling

Plaatselijk bestaan zeker kansen om industrieel te produceren, vooral betaalbare huishoudelijke artikelen inbegrepen geïmpregneerde muskietennetten en houtbesparende ovens. Dat kan door het ontwikkelen van een coöperatieve onderneming met hulp van de ngo/ontwikkeling industrie. Door de grote werkeloosheid zal het werven van personeel geen belemmering zijn. Echter, industriële ontwikkelingen hebben alleen potentie bij vakkennis en daar ontbreekt het aan in de regio’s. Toekomstgericht zullen vaktechnische opleidingen met stageplaatsen beschikbaar moeten komen om de ontwikkelingen te versnellen.

 

Met een aan- of opkoopgarantie voor slachtvee, land- en tuinbouwproducten en industriële producten kunnen de bewoners met hulp van de ngo/economie individueel rekenen op een vast inkomen dat moet bijdragen aan hun welzijn en zelfredzaamheid. Ook kan vanwege de toenemende verstedelijking door innovatieve marktwerking, handel, transport, opslag en vermarkting collectieve welvaart ontstaan.

Bij het vermarkten van industriële goederen en landbouwproducten bestaat weinig structuur en samengang

 

Mogelijkheden

 

De bedoeling van het studieonderwerp ‘Over Malawi’ is om:

-inzicht te geven over de samenleving in Malawi

-de situatie in de landbouw te verklaren

-de beperkingen in de samenleving te inventariseren

-voorstellen te doen voor een zelfvoorzienende samenleving

-om een sneeuwbaleffect te veroorzaken 

teneinde

                 =de voedselvoorziening te garanderen,

                 =de gezondheidssituatie te verbeteren,

                 =het onderwijsniveau bij te stellen,

                 =de werkeloosheid te reduceren

                 =een toekomstperspectief te bieden en

                 =de maatschappelijke betrokkenheid te verhogen.

 

Bij het streven naar individuele en collectie welvaart op het platteland is het nodig om met externe hulp van een ngo en gemotiveerde jongeren onder leiding van het regiohoofd een aantal woongemeenschappen bij elkaar tot ontwikkeling te brengen. Het beoogd uitgangspunt kan zijn om met het Millennium Villages Project als model tot een zelfstandige samenleving te komen met voldoende eten, een zinvol levensdoel en in goede gezondheid. Landbouw in combinatie met industriële ontwikkelingen in regionaal verband heeft stellig een cumulatieve meerwaarde dat zich vertaalt in werkgelegenheid, verbetering van de leefomstandigheden en een hogere consumptie. Ook onderwijs als werkgever zal daarvan profiteren. 

 

Organisatie 

(indicatie) 

Om vanaf ‘onderen’ tot veranderingen te komen bij de verzelfstandiging van de dorpse samenlevingen met een hoger welvaartsniveau is strikte leiding nodig, organisatie, inspanning, discipline, arbeid, saamhorigheid, vakmanschap en geldelijke middelen: 

 

Regioleiding:

Taak: Leiding, beleid, coördinatie 

 

Met aandacht voor:

-voorlichting, advies, uitzetten van opdrachten en begeleiding

-toezicht

-kwaliteitscontrole

-administratie

-rapportage

-toezicht op de boerenorganisaties 

 

Boerenorganisatie waarin alle boeren participeren

Taak:   Leiding/coördinatie aan alle landbouw, tuinbouw en veeteelt gerelateerde aangelegenheden,  de landbouwmechanisatie en de inzet van de loonwerker(s)

 

Met aandacht voor:

-coördineren met de boerenorganisaties

-opleiding en voorlichting over de hedendaagse inzichten over landbouw, veeteelt, tuinbouw en het organiseren van een Farmer Field School inclusief de programmering

-het beheer van de opstallen, inclusief onderhoud en gebruik

-beheer proefboerderij

-behoeftebepaling landbouwwerktuigen, aanschaf en onderhoud voor collectief gebruik

-administratie, aanschaf en distributie van meststoffen en hoogproductieve zaden

-voorlichting over gewassen en zaaiplan voor veelzijdige gewas- en voedingsproducten

-loonwerk en bediening van landbouwmachines en bespuitingen. Dorsen, malen, opslag

-opkoop, opslag, prijsbepaling en verkoop van landbouwgewassen

-duurzaamheid van het milieu 

 

Vaktechnisch syndicaat,

waaronder metselaar, timmerman, dakdekker, elektro, water en irrigatie, metaalbewerker en lichte industrie.

Taak: Leiding/coördinatie vaktechnische aangelegenheden 

 

Met aandacht voor

-onderzoek naar een industriële ontwikkeling binnen de gemeenschap

-begeleiding naar een industriële ontwikkeling

-behoeftebepaling, marktwerking, promotie en logistiek 

 

Syndicaat verzorging 

met verpleging, verloskunde, voorlichting incl. geboortebeperking, maatschappelijke zorg, voedingsleer, kinderzorg, kledingverzorging en kapper

Taak: Leiding/coördinatie gezondheidszorg en geestelijk welzijn 

 

Met aandacht voor:

-opleiding van zorgpersoneel

-voorlichting over zwangerschap

-operationeel maken en houden van een geïmproviseerde hulppost en verpleging,

-maatschappelijke zorg

-voorlichting en distributie van geïmpregneerde muskietennetten

-voorlichting over hygiëne 

-persoonlijke verzorging

 

Vertegenwoordiging dorpsbelangen

Taak: Handhaven van de doelstellingen, het behartigen van de dorpsbelangen en onderwijs 

 

Met aandacht voor:

-contacten met het onderwijzend personeel

-voorlichting en het begeleiden van scholieren naar de toekomst

-verzorging schoollunches voor alle kinderen

-veilige waterpunten,

-collectieve voorzieningen voor jeugdigen

-internetverbindingen,

-emancipatie van vrouwen

-het aanmoedigen van initiatieven 

(Diensten en extern werk zo mogelijk pro deo via het dorpshoofd) 

 

Benodigd materiaal en hulpmiddelen 

(indicatie)

 

-Opslagloods voor de aangekochte mais, kunstmest en zaaigoed met een alarminstallatie. (Goed met een vrachtauto te bereiken)

-Inpandig een woonunit voor de projectleider.

-Inpandig een muizenvrije ruimte voor de opslag van granen, zaaigoed en kunstmest. Een ruimte voor gereedschap, machines en toebehoren, mechanische landbouwgereedschappen, irrigatiepomp, vaktechnisch materiaal, reservedelen, dorsmachine, graanmolen, handkar, kruiwagen, éénassige tractor met hulpstukken, enz.

-Zonnepanelen op het dak en schakelmaterieel aan de marktzijde. Elektriciteitsopslag inpandig

-Gemetselde drink of waterbakken aan de achterzijde met dakgoot

-Dierenverblijven/stal aan de achterzijde, bijvoorbeeld kippen en varkens (voer: o.a. opgekochte vervuilde mais, hooi en ingekuilde plantenresten)

-Markt aan de voorzijde met handelsactiviteiten, inclusief voedingsproducten

-In het verzorgingsgebied opstallen voor vakwerklieden, handwerk en verzorging

-Winkel/detailhandel

-Dorpshuis, collectief pand met een ruimte voor voorlichting, onderwijscoach en administratie. Ook een ruimte als eerstehulppost en voor baby- en kleuteronderzoek. Opslagruimte voor onderwijs- en schoolmiddelen en sportartikelen. Aanpassing naar behoefte.

-Gastenverblijf voor 4 personen, ingericht naar Europese normen

 

-Landbouwgereedschappen:

(Te bedienen door de loonwerker in dienst van de landbouwcoöperatie)

=20pk 2-wiel tractor, boerderij gebruik, zonder elektrische start

=1,5-tons aanhangwagen

=Ronddraaiende cultivator met zitting (=ongewenste beroering. Niet mogelijk om te cultiveren tussen de rijen)

=Dubbele ploeg

=Maaimachine voor het verzamelen van groen voor compost:

   of: maaibalk (met motor).

   of: schijfmaaier voor 2wiel tractor

   of: oogstmachine voor mais. (Ook voor het maaien van andere gewassen)

   of: brush maaier elektrisch op batterijen, diverse uitvoeringen (traag)

=Cultivator met tanden, 30 cm diep. Tevens schoffelmachine (breken harde laag)

=Eg met pennen (m.i. geen meerwaarde)

=Waterpomp 2,5" met toebehoren

=Slang 2,5" en accessoires 150m (of meer)

=Rugspuit, 10l

=Maïsschil- en dorsmachine elektrisch (220V) (of met motoraandrijving) (mobiel)

=Maïsmolen voor meel elektrisch (220V) (of mobiel) (hoort niet echt bij de mechanisatie)

=Duwschoffels, (Zie ook: https://tuinen-parken.aanbodpagina.nl/duwschoffel-wielschoffel-schoffel-aanaarder)

=Handschoffels,

=1w kruiwagen,

=2w kruiwagen,

=Mestvork,

=Riek,

=Spade,

=Bats,

=Weegschaal,

=Zeis en wetsteen,

=Touw,

=Dekzeil 5x5

Implementatie

(Indicatie)

 

Gedurende de implementatie is het noodzakelijk om de plannen met de gemeenschap te overleggen om draagkracht te verkrijgen. Ook voorbereidende gesprekken over een andere structuur dat is gericht op een zelfvoorzienende regionale samenleving met een tijdpad. Daarover moet de gemeenschap herhaaldelijk en uitvoerig worden geïnformeerd, daarmee akkoord zijn en aangesproken worden.

 

Om economische groei mogelijk te maken en aan te moedigen, is een lokale leenbank voor het verstrekken van microkredieten essentieel. Gezien de onbekendheid over de bedoeling, is een intensieve voorlichting noodzaak waarin moet worden benadrukt dat de lening uitsluitend voor bedrijfsmatige doeleinden is bedoeld. Aan het beschikbaar stellen moet een goedgekeurd bedrijfsplan ten grondslag liggen dat aantoonbaar economische groei binnen de samenleving zal generen. Over de bedrijfsvoering is verplichtende begeleiding en periodieke controle voorwaarde over zowel de activiteit als over de voortgang. Het rentetarief dient, rekening houdend met de hoge inflatie, concurrerend laag te blijven om de kans van slagen te vergroten.

 

Tijdpad (indicatie) 

1e jaar    bepalen van de omvang van het werkgebied, informatie, voorlichting, scholing, afspraken maken, vergunningen aanvragen en bouwmaterieel verwerven, landbouw zoals eerder

2e jaar    start vakopleidingen, bouw van het centrum, bijscholing, landbouw zoals eerder met intensieve begeleiding

3e jaar    bijscholing, landbouw zoals eerder met intensieve begeleiding, aanschaf gereedschap. Opleidingen. Inrichting centrum. Voorlichting Mansholt principe

4e jaar    overgang conserverende landbouw met begeleiding + Mansholt principe + garantie opkoop

5e jaar    idem, overdracht in fases. Nieuwe projecten op wens te bekostigen door de samenleving

 

Samenvatting 

 

Het ontbreekt in Malawi niet aan gemotiveerd menselijk kapitaal en de bereidheid van werkzoekenden om zich aan te passen aan de krappe arbeidsmarkt. Het tekort aan fatsoenlijke banen heeft te maken met een verwaarlozing aan de biedzijde door falend overheidsbeleid en dat is van invloed op de samenleving. 

 

Om zich als gemeenschap te kunnen ontplooien, is het nodig om niet te wachten op overheidsmaatregelen, maar met hulp van een krediet verstrekkende goeddoelstichting regionale of plaatselijke ontplooiing te overwegen. De ontwikkeling daarvan moet zijn gebaseerd op een inventieve en sterke plaatselijke leiding en een betrokken samenleving. Bij elk met elkaar genomen besluit is het van belang om steeds opnieuw de economische groei te wegen en te laten prevaleren boven persoonlijke belangen. Van de samenleving moet worden verlangd dat zij zich in gemeenschapszin financieel, moreel en mentaal aan de initiatieven zullen binden. Een gering terugverdiensysteem moet worden verlangd of een niet financiële tegenprestatie, om te voorkomen dat de voorzieningen vanzelfsprekend lijken. 

 

Door een deel van de maisopbrengst van de zelfvoorzienende boeren boven de marktprijs op te kopen, krijgen de boerengezinnen meer financiële bestedingsruimte. Centraal opgeslagen opbrengsten kunnen gebruikt worden als regionaal voedseldepot. Die voorraden en het kweken en vermarkten van tuinbouwproducten gedurende de droge periode zijn nodig om een hongerperiode te overbruggen en de lokale economie in stand te houden. Het is verder te overwegen om Purdue Improved Crop Storage (PICS) zakken ($0,20 per set van 25 kg) te gebruiken omdat door vraat jaarlijks een maandvoorraad aan granen per gezin verloren gaat (Zie landbouw/opslag).

Gedurende de droge periode kan door de plattelandsbevolking industrieel geproduceerd worden naar behoefte: muskietennetten, een rookarm en houtbesparend fornuis, huishoudelijke artikelen, landbouwgereedschappen, bouwwerkzaamheden, enz. De behoefte bestaat, maar er zijn geen mogelijkheden. Het aanbieden van reguliere opleidingen, financiële ondersteuning en het bieden van perspectieven is urgent.

Met vaktechnisch opgeleide jongeren kan een economisch centrum van bedrijvigheid ontstaan met een markt, loonwerk en allerlei vormen van verzorging met collectieve hulpmiddelen en nutsvoorzieningen midden in de landbouwende gemeenschap. In dat geval kunnen boeren/arbeiders in hun huizen op het platteland blijven wonen en is migratie niet nodig als aanvulling op het inkomen. 

Er bestaat een discrepantie vanwege de leeftijdsopbouw van de plattelandsbevolking. Of vakbekwame jongeren met minimaal perspectief in de kinderrijke dorpen nabij hun vaak onvermogende ouders zullen blijven wonen, is niet vanzelfsprekend. 

Ondanks dat één metselsteen ongeveer 15 kwacha kost (minder dan €0,02), moet gerekend worden dat de totale kosten, mede door de sterk devaluerende munt naar Malawiaanse omstandigheden, miljoenen zal zijn. Die investering is daarmee niet rendabel om uit te baten of terug te verdienen. Voor de gemeenschap betekent het heel veel, namelijk een inkomensgarantie voor de boeren en extra faciliteiten voor de samenleving, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, watertappunten, hoogwaardiger voedsel en een begin van economische groei op weg naar een zelfstandig bestaan en vrij van schulden.

 

Voor de controle op de voortgang van het project en het aansturen van deelprojecten moet worden voorzien in een bekwame en betrokken projectleider ter plaatse en een ongebonden sturende organisatie. In hun reis- en verblijfskosten naar Malawi moet worden voorzien.